ong

Despre Asociația CardioScience

Salut!

Sunt Gabriel Tatu-Chițoiu

Medic primar în cardiologie și medicină-internă, fost Președinte al Societății Române de Cardiologie, cu peste 32 de ani de experiență în asistarea pacienților cardiaci critici. Expertiză particulară în electrocardiografie sistematizată în cărți de specialitate („151 de probleme de electrocardiografie”. „Electrocardiograma în reperfuzia miocardică”), în lucrări publicate sau susținute la reuniuni științifice interne și internaționale, în cursuri de ECG și în sesiuni de tip ECG QUIZ atât „live” cât și „online”.

MD, PhD, FACC, FESC

Statutul Asocieției CardioScience

Capitolul I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA ASOCIATIEI 

Articolul 1 Asociația CARDIOSCIENCE (denumită în continuare “Asociația”) este o persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică, independentă, ce promovează obiectivele şi desfăşoară activităţile de interes general și de grup menționate în prezentul statut (denumit în continuare „Statutul”), fiind înființată din inițiativa următorilor asociaţi fondatori: 

1. dl. Gabriel Petrişor Tatu Chiţoiu, cetățean român, născut în mun. Sibiu, judeţul Sibiu la data de 27.06.1952, domiciliat în Bucureşti, str. Hatmanul Arbore nr. 15-19, etaj 2, ap. 209, sector 1, posesor al CI seria RK nr. 317592 eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 04.04.2019, CNP 1520627400246;

2. dna. Daniela-Nicoleta Tatu-Chiţoiu, cetățean român, născută în mun. Focșani, județul Vrancea la data de 04.10.1973, domiciliată în București, str. Hatmanul Arbore nr. 15-19, etaj 2, ap. 209, sector 1, posesoare a CI seria RK nr. 219089 eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 05.10.2018, CNP 2731004221141; 

3. dl. Bogdan Marius Aldea, cetățean român, născut la data de 06.07.1979 la Rădăuți, jud. Suceava, domiciliat în Bucureşti, sector 4, str. Episcopul Chesarie nr. 15, Tronson E, etaj 4, ap. 83, identificat cu CI seria DP nr. 154200 emisa la data de 21.03.2013 cu valabilitate până la 06.07.2023, având CNP 1790706100023; 

4. dl. Călin Florin Pop, cetățean român, născut la data de 02.05.1966 în București, domiciliat în Baia Mare, str. T. Vladimirescu nr 64, jud. Maramureș, posesor al CI seria MM nr. 546544 emis de SPCLEP Baia Mare la data de 26.04.2011,CNP 1660502240036; 

5. dna. Diana Zamfir, cetățean român, născută în mun. Brașov, județul Brașov la data de 12.04.1974, domiciliată în Bucureşti, Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, scara B, etaj 3, ap.5 52, sector 2, posesoare a CI seria RX nr. 468984 eliberată de SPCEP Sector 2 la data de 03.04.2014, CNP 2740412080072. 

Articolul 2 

(1) Denumirea Asociației este Asociația CARDIOSCIENCE, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii emisă de Ministerul Justiţiei cu nr. 181612 din data de 25.05.2020. (2) Denumirea Asociației va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de Asociație, însoțită de mențiuni referitoare la sediul, numărul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundațiilor, codul de identificare fiscală şi contul bancar. 

Articolul 3 

(1) Asociația se constituie prin acordul şi voinţa liber exprimată a membrilor săi de a contribui material, dar şi prin contribuţii personale nemijlocite, la realizarea obiectivelor și activităților Asociației, prin constituirea unui patrimoniu distinct şi autonom de patrimoniul personal al membrilor Asociației. 

(2) Asociația își desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundații, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată ulterior, precum şi ale celorlalte acte normative care reglementează regimul juridic al asociaţiilor din România, ale actului constitutiv şi ale Statutului. 

Articolul 4 

(1) Sediul Asociației este situat în Bucureşti, Str. Hatmanul Arbore nr. 15-19, et. 2, ap. 209, camera nr. 6, sector 1, România şi poate fi schimbat în baza deciziei Consiliului Director luată în condițiile Statutului. (2) Asociația poate înfiinţa filiale, ca structuri teritoriale cu personalitate juridică, având un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al Asociației. Filialele se constituie prin hotărârea Adunării Generale. (3) Asociația poate înființa sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. Sucursalele se constituie prin hotărârea Adunării Generale şi desfăşoară activități conform competențelor acordate de către Asociație. 

Articolul 5 

(1) Asociația deține o emblemă proprie. (2) Asociația va face toate demersurile necesare pentru asigurarea protecției drepturilor exclusive asupra emblemei proprii. 

Articolul 6 

Asociația se constituie şi va funcționa conform legii pe o perioadă nelimitată de timp, cu începere de la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundațiilor şi până la încetarea ei în cazurile şi condițiile prevăzute în Capitolul VI din Statut. 

Capitolul II – SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI 

Articolul 7 

(1) Asociația are drept scop principal contribuţia la educația medicală prin creșterea nivelului de informare și pregătire a medicilor și a publicului larg cu privire la identificarea și combaterea factorilor de risc a afecţiunilor cardiovasculare și a altor boli, la modalitățile de tratare a acestora, în vederea dezvoltării şi creşterii performanței profesionale în practica medicală, dar și pentru a asigura accesului tuturor persoanelor la informații corecte și complete în domeniu medical. (2) Prin activitatea sa, Asociația concepe, inițiază și derulează proiecte şi programe permanente de educație medicală și de învățământ destinate dezvoltării și susținerii perfecționării profesionale continue a cadrelor medicale în vederea dobândirii/îmbunătățirii nivelului de cunostinte, abilități și aptitudini necesare creșterii calității asistenţei medicale și nivelului de performantă în domeniul medicinei cardiovasculare, dar și al altor ramuri medicale înrudite, precum și creșterii conștientizării publicului larg în domeniul prevenției și tratării bolilor cardiovasculare și a altor afecțiuni. 

(3) 

În sensul alineatelor (1) şi (2), principalele obiective ale Asociației, pe plan intern, sunt: Dezvoltarea și organizarea de programe şi proiecte de pregătire teoretică și/sau practică la nivel national, si international inclusiv la distanţă, în vederea perfecționării practicii medicale, cercetării medicale și învăţământului medical în vederea optimizării sistemului de asistenţă medicală şi a îmbunătățirii stării de sănătate a populaţiei din România; 

protecția sănătăţii umane prin realizarea de programe medicale și educaționale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și promovarea sănătății, pentru toate categoriile sociale, cu prioritate pentru persoanele și grupurile afectate de sărăcie și excluziune socială; 

obţinerea acreditării de către Colegiul Medicilor din România pentru derularea activităţilor de educație medicală continuă cu respectarea standardelor de calitate agreate de Colegiul Medicilor din România și de organizațiile europene și internaționale partenere; 

promovarea educației medicale bazate pe dovezi, pe adevăr științific verificabil și reproductibil de fiecare dată, acceptate și susținute sine-qua-non de comunitatea medicală academică modernă, potrivit prevederilor legale în vigoare; crearea unui forum al cadrelor medicale în vederea facilitării schimbului de informații de interes comun și perfecționării profesionale continue; conştientizarea pacienților și a comunităților despre avantajele educației medicale continue și despre avantajele și importanța prevenției bolilor; stimularea activităţilor de prevenție medicală în ambulatoriu ca mijloc de scădere a incidenţei bolilor grave, care impun spitalizarea pacienților; participarea şi/sau colaborarea în cadrul proiectelor educative de prevenție a bolilor; participarea şi/sau colaborarea în cadrul proiectelor educative de perfecţionare profesională continuă a medicilor; crearea si gestionarea unei platforme on-line care serveste ca instrument pentru educația medicală continuă; 

60 

h. i. 

j. __ 

– 

crearea, promovarea și susținerea de inițiative legislative sau alte măsuri în vederea îmbunătățirii legislației și/sau standardelor existente privind educația medicală și prevenţia medicală derulată în ambulatoriu; să desfășoare sau să finanțeze (singură sau în colaborare cu alte entități) cercetări și statistici privind orice chestiune ar putea afecta educația medicală continuă sau prevenţia medicală și care servesc scopului Asociației; stimularea schimbului de informații între medicii specialişti, pacienţi, societățile profesionale, organizații non-guvernamentale şi autorități publice în vederea dezvoltării unei imagini cât mai reale asupra realităţilor bolilor cardiovasculare în România, a mijloacelor de prevenție ale acestora și a modalităților moderne de tratament; 

stimularea şi promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul fundamental (fiziologie și fiziopatologie cardiovasculară), în domeniul epidemiologiei bolilor cardiovasculare, al investigațiilor şi explorărilor cardiovasculare invazive şi noninvazive, al cardiologiei clinice şi in domeniul terapeuticii cardiovasculare farmacologice, intervenționale sau chirurgicale; obținerea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană şi de organisme ori instituții naționale şi internaționale, destinate programelor destinate susţinerii educației medicale continue a cadrelor medicale și activității de prevenție medicală; crearea de parteneriate cu Ministerul Sănătății, organizațiile guvernamentale de resort, cu furnizării de servicii medicale și cu alte organizații profesionale ce pot contribui la îmbunătăţirea practicii medicale şi perfecționării acesteia, în vederea elaborării de ghiduri și de programe de sănătate și de instruire, precum și organizării de evenimente profesionale și științifice destinate educației medicale continue și prevenției medicale; sprijinirea participării stimularea, sprijinirea și organizarea de schimburi profesional-ştiinţifice de informaţii şi de experiență a cadrelor medicale cu parteneri din ţară şi străinătate; promovarea ideii de implicare, responsabilitate și voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umana și ajutorare a categoriilor de persoane defavorizate aflate în dificultate; 

asigurarea unei prezenţe active a Asociației în mass-media; 

realizarea şi implementarea campaniilor de promovare a educației medicale continue și a campaniilor de prevenție medicală. 

Principalele obiective ale Asociației, pe plan internaţional, sunt: 

a. 

afilierea la organizații internaționale implicate în domeniul învățământului medical, al perfecționării continue a medicilor, al promovării independenței și libertății profesionale a medicilor și al prevenției medicale, precum și promovarea intereselor membrilor Asociației în domeniul cooperării internaționale. 

Articolul 8 

(1) 

În realizarea scopului şi a obiectivelor enunţate, Asociația va desfăşura, în principal, următoarele activități: 

a. 

organizarea de congrese medicale și alte manifestări științifice sau educaţionale în domeniul medicinei cardiovasculare ori multidisciplinare destinate educației medicale continue, cum ar fi dar fără a se limita la conferințe, simpozioane, mese rotunde, programe educaţionale prin internet (webinar), ateliere de lucru (workshop), programele de acreditare ca formator sau ca formator de formatori acreditați în domeniul sanitar; organizarea de programe de educație medicală continuă la distanță, prin poștă; crearea și administrarea unei platforme digitele pentru organizarea realizării educației medicale continue online la nivel național; obținerea creditării din partea Colegiului Medicilor din România pentru manifestările ştiinţifice organizate; organizarea de simpozioane, seminarii, prezentări, forumuri de discuţii şi dezbateri interdisciplinare, precum şi alte manifestări ori evenimente de interes pentru educația medicală continuă; 

60 

promovarea şi desfăşurarea de alte programe şi acţiuni de promovare a educației medicale continue; crearea și/sau gestionarea unui sistem de comunicare/cooperare între cadrele medicale în vederea asigurării schimbului de informații de interes; realizarea, implicarea sau afilierea la programe, acțiuni sau inițiative naționale/internaționale, publice sau private, pe specific de activitate; 

promovarea prin intermediul mass-media (inclusiv a unui canal TV propriu) și a diverselor medii şi mijloace publicitare (e.g. campanii de promovare) a proiectelor şi activităților Asociației, la nivel național și internațional; 

– 

editarea şi distribuția de publicații proprii, în formă tipărită sau pe pagina web proprie; 

colectarea de fonduri pentru susţinerea diferitelor programe, inițiative şi activități desfăşurate de Asociație sau de partenerii săi naționali ori internaționali. 

Capitolul III – CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEIDOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRUDREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

Secțiunea IAsociații 

Articolul 9 

Asociația se compune din: a. membri fondatori – persoanele fizice care au un rol determinant în constituirea Asociației, contribuind 

material şi intelectual la fondarea ei, respectiv persoanele indicate în articolul 1 din Statut; membri asociaţi – persoanele fizice şi/sau juridice care aderă la Asociație ulterior constituirii acesteia, contribuie material şi intelectual la completarea patrimoniului Asociației, respectiv la realizarea scopului, obiectivelor şi activităților Asociației, îndeplinesc criteriile minime stabilite de Adunarea Generală şi ale căror cereri de aderare sunt aprobate prin prin hotărârea Adunării Generale; membri onorifici – personalități din domeniul medical şi/sau foşti membri ai Asociației; membri susținători – persoanele fizice şi/sau juridice care aderă la scopul Asociației şi sprijină material şi 

intelectual realizarea acestuia şi ale căror cereri de aderare sunt aprobate prin decizia Consiliului Director. 

Articolul 10 Evidenţa tuturor membrilor Asociației se va ține de către Consiliul Director într-un Registru al Membrilor Asociației care va fi actualizat periodic. 

Secțiunea IIDobândirea calității de asocia

Articolul 11 

(1) Calitatea de membru fondator o dobândesc doar persoanele care au înființat Asociația, astfel cum sunt identificate în articolul 1 din Statut. (2) Membrii fondatori și asociați plătesc anual o cotizaţie, în cuantumul și la termenele stabilite prin hotărârea Adunării Generale. 

Articolul 12 

Poate dobândi calitatea de membru asociat cu drept de vot în cadrul Adunării Generale orice persoană fizică și/sau juridică care formulează o cerere de adeziune la Asociație ce este aprobată prin hotărarea Adunării Generale și care îndeplinește cumulativ urmatoarele condiții: (i) împărtășește scopul, obiectivele Asociației și dorește să participe activ la activitățile acesteia, (ii) are o conduită socială și profesională ghidată de principiile independenței profesionale, (iii) a obţinut acordul de susținere privind aderarea la Asociație din partea a cel puțin 2 (doi) membri fondatori; (iv) nu se află în orice potenţiale interese comerciale directe, potențiale conflicte de interese/bias în raport cu activitatea Asociației și (v) îndeplinește criteriile minime suplimentare stabilite prin hotărârea Adunării Generale. 

(1) De asemenea, anterior şedinţei Adunării Generale, solicitantul va avea o întalnire cu unul dintre membrii Consiliului Director ori cu o persoană desemnată de unul dintre membrii Consiliului Director, pentru o discutie 

preliminara în urma căreia se va putea transmite către Adunarea Generală o recomandare privind soluționarea cererii de aderare. Calitatea de membru asociat se dobândeşte în momentul aprobării cererii de adeziune de către Adunarea Generala. (2) Hotărarea Adunării Generale privind aprobarea sau respingerea unei cereri de adeziune se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor membrilor cu drept de vot și se va comunica în scris solicitantului. (3) Membrii asociaţi plătesc anual o cotizație, în cuantumul şi la termenele stabilite prin hotărârea Adunării Generale. 

CO 

Articolul 13 

(1) Calitatea de membru onorific se conferă prin hotărârea Adunării Generale cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi, la propunerea şi/sau recomandarea oricăruia dintre membrii fondatori ori asociați. (2) Calitatea de membru onorific se poate acorda persoanelor care au adus o contributie valoroasa și constantă în cadrul Asociației sau sunt personalitati recunoscute în plan national sau international, capabile să crească prin prezenta lor gradul de promovare și realizare a obiectivelor Asociației. (3) Adunarea Generală poate acorda titlul de Preşedinte Onorific al Asociației unuia dintre membrii săi onorifici. Președintele Onorific va avea vot consultativ în orice chestiune supusă aprobării de către Adunarea generală. (4) Membrii onorifici nu datorează cotizaţie 

Articolul 14 

(1) Persoanele fizice şi/sau persoanele juridice pot dobândi calitatea de membru susținător al Asociației. (2) Calitatea de membru susținător se conferă prin decizia Consiliului Director cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi, la propunerea şi/sau recomandarea oricăruia dintre membrii fondatori ori asociați. (3) Membrii susținători achită anual o cotizație, în cuantumul și la termenele stabilite prin hotărarea Adunării Generale. 

Secțiunea IIIDrepturi șobligaţii ale asociaților 

Articolul 15 

Membrii Asociației au următoarele drepturi: 

a. 

să participe la Adunările Generale, precum şi la activităţile şi programele Asociației, în vederea realizării scopului, obiectivelor şi activităților acesteia; 

să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrație și control ale Asociației; să fie informați periodic despre programele şi activitățile propuse de Asociație, despre stadiul și desfăşurarea programelor aprobate anterior, precum şi despre rezultatele obținute; să propună programe şi activități noi, modificări ale actului constitutiv şi ale Statutului Asociației; să interpeleze Consiliul Director cu privire la îndeplinirea obligațiilor statutare ale acestuia și realizarea programelor aprobate; 

să beneficieze de sprijin din partea Asociației în desfăşurarea acţiunilor ce le-au fost încredințate de către aceasta; 

să beneficieze de consultanță de la departamentele de specialitate ale Asociației, în domeniile specifice de activitate ale acestora; 

să beneficieze de avantajele acordate exclusiv membrilor Asociației, în funcţie de categoria din care fac parte; să sesizeze organele de control şi de decizie ale Asociației în cazul sesizării unei încălcări a prevederilor legii, ale Statutului, ale actului constitutiv, ale hotărârilor organelor statutare sau a scopului Asociației; să conteste acele hotărâri ale Adunării Generale ori ale Consiliului Director care sunt contrare legii, Statutului ori actului constitutiv al Asociației. 

ODŚ 

– 

Articolul 16 

Membrii Asociației au următoarele obligații: 

a. 

să respecte prevederile Statutului şi ale actului constitutiv al Asociației; să respecte deciziile organelor de conducere şi de administraţie ale Asociației; să achite în termen taxa de înscriere şi cotizația anuală ori celelalte obligaţii băneşti aprobate de Adunarea Generală; 

c. 

să promoveze, prin comportament profesional, scopul şi obiectivele Asociației; 

să participe activ, în spirit de înalt profesionalism şi eficiență, cu toate mijloacele necesare aflate la dispoziția lor – financiare, materiale sau intelectuale, la susținerea activităților şi programelor desfăşurate de Asociație, acționând pentru realizarea scopului Asociației; să se abțină, pe toată durata de existență a Asociației, de la încheierea oricărui act sau de la întreprinderea oricărui fapt care ar putea să aducă atingere scopului şi intereselor Asociației ori a membrilor săi; să răspundă personal pentru faptele lor culpabile care conduc la diminuarea semnificativă a patrimoniului Asociației ori la generarea unor prejudicii grave în dauna acesteia. 

Articolul 17 Calitatea de membru fondator şi de membru asociat implică aceleaşi drepturi și obligaţii specificate în articolele 15 și 16, dacă prin prevederile Statutului ori actului constitutiv al Asociației nu se prevede altfel. 

g. 

Să răsn 

Articolul 18 

Calitatea de membru onorific şi de membru susținător implică drepturile specificate în articolul 15, mai puțin a dreptul de a vota în Adunarea generală a asociaților, dreptul de a alege sau a de a fi ales în organele de conducere ale Asociației, cu excepţia cazului când Adunarea Generală hotărăşte altfel. Calitatea de membru susținător implică toate obligaţiile specificate în articolul 16. Calitatea de membru onorific implică toate obligaţiile specificate în articolul 16, mai puțin obligația de achita obligațiile bănești indicate la lit. c). 

Secțiunea IVSuspendarea și încetarea calității de asocia

Articolul 19 

(1) Orice membru al Asociației poate renunța la calitatea sa de asociat pe baza unei cereri scrise adresată Preşedintelui Asociației. Cu excepţia cazurilor în care notificarea scrisă specifică un termen precis, data efectivă la care încetează calitatea de membru va fi data primirii înştiinţării scrise la sediul Asociaţiei. 

(2) Calitatea de asociat se pierde şi prin excluderea din Asociație pe baza hotărârii Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director, în următoarele situații: 

a. încălcarea sau nerespectarea esențială sau repetată a prevederilor Statutului ori ale actului constitutiv al 

Asociației; încălcarea sau nerespectarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Asociației ori ale deciziilor Consiliului Director, dacă aceste hotărâri ori decizii sunt conforme cu prevederile Statutului, ale actului constitutiv şi ale normelor legale în vigoare, chiar dacă membrul în cauză nu a participat la adunare sau a votat împotriva acestor hotărâri; 

neplata cotizației de membru ori a altor obligaţii băneşti, în termenele și condițiile aprobate de Adunarea Generală; dezinteres vădit și lipsa acordării de susţinere în realizarea scopului, obiectivelor ori activităților concrete ale Asociației atunci când sprijinul membrului în cauză a fost solicitat în mod imperativ şi repetat, participarea acestuia fiind absolut necesară; cauzarea de prejudicii materiale semnificative sau repetate sau privind imaginea ori prestigiul Asociației şi a membrilor acesteia. 

e. 

(3) Până la adoptarea unei hotărâri a Adunării Generale referitoare la excluderea unui membru, Consiliul Director poate adopta o decizie de suspendare în tot sau în parte a exercițiului drepturilor ce îi revin acestuia, cu 

majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. Dupa emiterea unei asemenea decizii definitive, Adunarea Gnerală va putea adopta o hotărâre de excludere din Asociație a respectivului membru asociat. (4) Excluderea din Asociație se hotărăşte de Adunarea Generală în prezența a două treimi din numărul total al asociaților cu drept de vot, cu o majoritate de două treimi din voturile asociaților prezenţi. 

Capitolul III – PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI 

Articolul 20 

Asociația are un patrimoniu distinct şi autonom față de patrimoniul membrilor săi. 

Articolul 21 

Patrimoniul inițial al Asociației este de 200 lei, fiind alcătuit din aportul în numerar al membrilor fondatori, vărsat la momentul constituirii Asociației, astfel cum este prevăzut în actul constitutiv al Asociației. 

Articolul 22 (1) Patrimoniul Asociației se va compune din bunuri mobile şi/sau imobile, mijloace băneşti şi titluri de valoare obținute de Asociație sau provenite din donații, legate, subvenţii şi sponsorizări provenite de la persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, precum şi din resurse obținute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale. (2) Asociația dispune de bunurile aflate în proprietatea sa. Asociația, prin reprezentanții săi, poate încheia contracte de împrumut și poate elibera titluri de credit, cu condiția ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului său de activitate. (3) Asociația are organigramă și personal propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi patrimoniului, constituite potrivit legii, Statutului şi normelor proprii aprobate prin hotărârile organelor statutare ale Asociației. 

Articolul 23 

Sursele de finanţare a Asociației provin din: a. contribuţia membrilor Asociației (membri fondatori, membri asociaţi şi/sau membri susținători), prin taxe de 

înscriere, cotizații anuale şi sancțiuni pecuniare, în cuantumul şi în condițiile stabilite de Adunarea Generală; b. donații, sponsorizări sau legate; c. resurse atrase de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi din fonduri comunitare; d. sume rămase din exercițiul financiar precedent; e. venituri realizate din activități economice directe ale Asociației, în legătură cu şi pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale statutare; 

f. 

dividendele distribuite de societățile la care Asociația este asociat şi/sau acționar; 

g. alte venituri prevăzute și permise de legislația aplicabilă asociațiilor, obținute cu respectarea capacității legale 

de folosință a Asociației. 

Articolul 24 

(1) Fiecare membru asociat achită o taxă de înscriere, în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data aprobării de către Consiliul Director a cererii sale de înscriere în Asociație. 

(2) Fiecare membru fondator/asociat/susținător plăteşte o cotizație anuală, care trebuie achitată integral în cuantumul şi până la termenul stabilit de Adunarea Generală. (3) Cuantumul taxelor de înscriere şi al cotizaţiilor ce urmează să fie plătite de membrii Asociației, modalitatea de efectuare a plății acestora, termenele limită de plată şi valoarea penalităţilor de întârziere vor fi stabilite prin hotărâre a Adunării Generale. (4) Adunarea Generală va putea stabili, după caz, în plus față de cotizațiile datorate de membri, și alte modalități de participare a acestora la constituirea fondurilor asociației (aport în muncă, aport în cunoştinţe, sprijin financiar şi/sau intelectual în cadrul anumitor activități și programe ale Asociației, etc.). 

(5) Membrii care încalcă obligaţia de plată a cotizației, în termenele şi în condițiile stabilite, vor fi notificați, prin poştă, fax sau e-mail, să își achite obligaţiile bănești până la 31 Martie pentru anul precedent. Neplata acestora în termenul specificat va avea ca rezultat excluderea automată. 

Articolul 25 

(1) Donațiile, sponsorizările şi legatele pot consta în sume de bani, bunuri mobile şi/sau imobile, drepturi de autor, brevete şi invenţii, acţiuni, titluri de valoare şi alte drepturi de creanță. 

(2) Donațiile, sponsorizările sau legatele pot fi necondiționate sau condiționate de realizarea unui anumit scop numai dacă acesta este în concordanță cu scopul, obiectivele şi activitățile Asociației. (3) Asociația poate refuza orice donație sau legat oferite în termeni sau condiții inacceptabile ori care contravin prevederilor Statutului. 

Articolul 26 Asociația va fi finanţată și va funcționa în condițiile legii aplicabile entităților fără scop patrimonial, îndeplinind astfel condiția prevăzută de Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 12/29.06.2018 pentru a fi acreditată ca furnizor de educației medicală continuă, aceea de a fi o entitate fără scopuri comerciale sau de prestări servicii medicale. 

Articolul 27 

Asociația poate desfăşura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul şi obiectivele sale. Patrimoniul Asociației se completează cu veniturile rezultate din exploatarea proprietăților Asociației – chirii, redevențe, drepturi de autor cesionate Asociației, precum şi din alte venituri şi taxe colectate pentru participarea la manifestările Asociației, precum conferințe, seminarii, mese rotunde ori cursuri de pregătire sau de formare profesională. 

Capitolul IV. ORGANIZAREAFUNCTIONAREACONDUCEREAADMINISTRAREA ŞI 

CONTROLUL ASOCIAȚIEI 

Secțiunea IOrganizarea Asociației 

Articolul 28 (1) Adunarea Generală, formată din totalitatea membrilor Asociației, este organul de conducere a Asociației, care decide asupra activității generale a acesteia, conform scopului şi obiectivelor Asociației. 

(2) Conducerea Asociației este asigurată de Consiliul Director. 

(3) În vederea realizării concrete a scopului și obiectivelor Asociației, în cadrul acesteia se pot înființa departamente de specialitate, fiecare departament fiind condus de un Director Executiv aflat în subordinea Consiliului Director. (4) Sarcinile atribuite fiecărui departament de specialitate şi structura acestora se vor stabili, ulterior constituirii Asociației, de către Consiliul Director. 

(5) Începând cu data constituirii sale și până Adunarea Generală va decide altfel, controlul activităţii economico financiare a Asociației se exercită de fiecare dintre membrii fondatori sau asociați care nu este membru al Consiliului Director. 

(6) Ulterior constituirii, în cazul în care numărul membrilor cu drept de vot ai Asociației va depăși 15, controlul activităţii economico-financiare a Asociației se va exercita de un cenzor sau de o comisie de cenzori, după cum va hotărî Adunarea Generală. (7) În cazul în care numărul membrilor cu drept de vot ai Asociației va depăși 100, controlul activității economico-financiare a Asociației se va exercita în mod obligatoriu de o comisie de cenzori. (8) Activitatea cenzorului/cenzorilor este independentă de activitatea organelor de conducere şi de administrare ale Asociației. 

Secțiunea IIaAdunarea Generală 

Articolul 29 

(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, alcătuit din totalitatea membrilor cu drept de vot ai Asociației. (2) Drept de vot în Adunarea Generală îl au doar membrii fondatori şi membrii asociați, cu excepţia cazului când Adunarea Generală stabileşte altfel. (3) Fiecare membru cu drept de vot are dreptul la un singur vot în Adunarea Generală. 

Articolul 30 (1) Adunarea Generală se întruneşte cel puțin odată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi asupra comisiei de cenzori a Asociației. (2) Membrii Asociației vor participa în fiecare an la cel puțin o reuniune a Adunării Generale. 

Articolul 31 

Adunarea Generală are următoarele atribuții: a. stabileşte strategia, obiectivele generale ale Asociației și definirea scopurilor acesteia prin activități și 

programe specifice; aprobă raportul anual de activitate al Consiliului Director şi al cenzorului/comisiei de cenzori, bilanțul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli; hotărăşte cu privire la modificările sau completările Statutului ori ale actului constitutiv al Asociației, în baza propunerilor Consiliului Director sau a două treimi din numărul membrilor Asociației; 

ŏ 

4i 

stabileşte componența, alege, revocă şi stabileşte atribuțiile şi remunerațiile membrilor Consiliului Director şi ale cenzorului/comisiei de cenzori (dacă este cazul); alege membrii Consiliului Director şi dintre aceştia Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul General al Asociației; stabileşte valoarea taxei de înscriere, a cotizației anuale şi a celorlalte contribuții ale membrilor Asociației şi hotărăşte cu privire la modalitatea şi termenele de plată a acestora; hotărăşte cu privire la primirea de noi membri în Asociație ori la excluderea membrilor Asociației; hotărăşte încheierea actelor juridice prin care se dobândesc, se închiriază, se schimbă, se constituie ca garanţie sau se înstrăinează imobile şi/sau mijloace fixe aflate în patrimoniul Asociației, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor Asociației; 

60 

aproba înfiinţarea sucursalelor şi filialelor Asociației; 

dispune cu privire la dizolvarea şi lichidarea Asociației, precum şi asupra destinaţiei bunurilor rămase după 

lichidare; k. exercita orice alte atribuţii şi îndatoriri prevăzute de lege sau de Statut. 

Articolul 3(1) Adunarea Generală va fi convocată ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe an. Adunarea Generală poate fi convocată la sediul Asociației sau în orice altă locație. (2) Adunarea Generală se convoacă prin decizia Consiliului Director ori la propunerea a cel puțin o treime din totalul membrilor Asociației drept de vot, atunci când prin prevederile Statutului nu se indică altfel, pe baza unei solicitări scrise adresată Consiliului Director care să includă motivul convocării, ordinea de zi şi lista membrilor care solicita reuniunea. Şedinţa Adunării Generale va fi organizată de Secretarul Asociației. 

(3) Data, ora şi locul de desfăşurare a Adunării Generale, precum şi ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, vor fi notificate tuturor membrilor Asociației prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail, cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa asociatului înscrisă în Registrul Membrilor Asociației; schimbarea adresei nu poate fi opusă Asociației, dacă nu i-a fost comunicată în scris de către asociat. 

(4) În înştiințarea pentru prima Adunare Generală se vor putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua Adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ţine. Dacă ziua fixată pentru a doua Adunare Generală nu este menţionată în înştiinţare, ea se va putea convoca în termen de 5 zile. 

(5) La cererea a cel puțin o treime din totalul membrilor Asociației cu drept de vot înregistrată la Asociație cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii adunării, ordinea de zi a adunării va putea fi completată cu noi puncte. Noua ordine de zi completată cu punctele propuse de asociați, ulterior convocării, trebuie comunicată tuturor asociaților, cu cel puțin 5 zile înaintea Adunării Generale. 

Articolul 33 (1) Şedinţa Adunării Generale este deschisă şi prezidată de Preşedintele ori, în lipsa acestuia, de Vicepreședinte ori, în lipsa și acestuia din urmă, de un membru al Asociației ales prin vot, la începutul ședinței. (2) Conținutul dezbaterilor va fi consemnat în procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale întocmit de către Secretar şi semnat de acesta din urmă şi de preşedintele de ședință, care va conţine şi menţiuni cu privire la efectuarea convocării şi numărul de membri prezenți la lucrările şedinţei. (3) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale este necesară participarea la prima convocare, direct sau prin reprezentare, a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot aflați în evidenta Asociației. Dacă la prima convocare nu se poate asigura cvorumul necesar, la a doua convocare Adunarea Generală va fi statutar întrunită indiferent de numărul membrilor cu drept de vot, prezenți sau reprezentați. (4) Hotărârile Adunării Generale se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor în favoarea unei hotărâri, ale asociaților prezenți sau reprezentați, atunci când legea sau Statutul nu impun o majoritate mai mare. (5) Prin excepție de la prevederile alineatele (3) și (4), hotărârile Adunării Generale privind modificări sau completări ale Statutului ori ale actului constitutiv al Asociației se adoptă numai în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor cu drept de vot aflați în evidenta Asociației și cu voturile a cel puţin două treimi din asociații prezenți sau reprezentați. (6) Şedinţele Adunării Generale pot fi ţinute şi prin videoconferință, corespondenţă sau prin telefon, sub forma teleconferinței, iar hotărârile sunt valabile dacă asociații participanţi la teleconferinţă, în cvorumul prevăzut la alineatul (3), semnează ulterior procesul-verbal de şedinţă. Se acceptă drept proces-verbal de şedinţă semnat valabil cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având același conținut, semnat individual de membri Asociației participanţi la teleconferinţă. (7) În cazul ținerii Adunării Generale prin corespondență, Consiliul Director va pune la dispoziția asociaților interesați să utilizeze acest mijloc de vot, la sediul Asociației, formularele de vot prin corespondență. Aceste formulare vor fi completate integral de către asociați, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, în limba română și vor fi transmise astfel încât să fie disponibile, la data, ora și locul ținerii Adunării Generale, conform instrucțiunilor cuprinse în convocator, sub una din următoarele forme: (i) sub forma unui înscris semnat olograf, în original, transmis în plic închis, prin poștă cu confirmare de primire, sau (ii) sub forma unui document transmis pe cale electronică, având încorporată sau ataşată semnătura electronică. Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, voturile exprimate prin corespondență vor fi cunoscute exclusiv de secretarul însărcinat cu numărarea voturilor. 

Articolul 34 

(1) Orice membru al Asociației poate participa la Adunarea Generală în mod direct sau prin reprezentare, în baza unei procuri speciale acordate în acest sens. Nicio persoană fizică nu poate reprezenta mai mult de 2 membri. (2) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director şi a cenzorului/comisiei de cenzori. (3) Hotărârile Adunării Generale conforme legii, actului constitutiv şi Statutului sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat parte la reuniunea Adunării Generale sau au votat împotriva ori s-au abținut de la exprimarea votului. 

Articolul 35 

(1) Oricare membru al Asociației cu o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale este interesat, personal sau prin soțul său, ascendenții ori descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberări şi nici la vot. Oricare membru al Asociației care încalcă această dispoziție va fi răspunzător pentru daunele cauzate Asociației dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea necesară. (2) Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor Statutului pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii cu drept de vot ai Asociației care nu au luat parte la Adunarea Generală sau 

10 

care au votat împotriva şi care au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştinţă despre hotărâre sau de la data şedinţei, după caz. (3) Hotărârile Adunării Generale vor fi comunicate asociaților interesaţi, la cerere, prin scrisoare recomandată, fax, e-mail sau alte mijloace care să asigure confirmarea primirii comunicării. Costurile administrative aferente furnizării acestora vor fi suportate de către solicitant. 

Secțiunea IIIaConsiliul Director 

Articolul 36 Consiliul Director asigură conducerea administrativă a Asociației, având şi responsabilitatea de a îndeplini scopul şi obiectivele Asociației, prin punerea în executare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, prin derularea activităților şi programelor aprobate, precum şi prin gestionarea resurselor Asociației și a structurilor subordonate ierarhic acesteia – sucursale, filiale sau societăţi comerciale. 

Articolul 37 

(1) Consiliul Director este compus din 3 (trei) membri, aleşi prin vot secret de Adunarea Generală a Asociației exclusiv dintre membrii Asociației, cu sau fără drept de vot, pentru o perioadă de 4 (patru) ani. In limita permisă de lege, membrii Consiliului Director pot să nu aibă calitatea de membri ai Asociației. Membrii Consiliului Director pot fi oricând revocaţi de Adunarea Generală, în cazul în care acționează împotriva intereselor Asociației. (2) Membri Consiliului Director sunt: Preşedintele, Vicepreşedinte și un Secretar General. 

(3) 

Preşedintele Consiliului Director se alege dintre membrii Asociației cu drept de vot. 

(4) Fiecăruia dintre membri Consiliului Director i se va delega coordonarea unuia sau mai multe din departamentele de specialitate ale Asociației. (5) Dacă o persoană juridică este aleasă în Consiliul Director, aceasta va desemna o persoană fizică care să acționeze ca reprezentant al său legal în cadrul Consiliului și care să îndeplinească toate îndatoririle sale de membru în Consiliul Director. 

(6) Membrii Consiliului Director răspund în mod solidar pentru modul în care este administrată Asociația. 

Articolul 38 (1) În cazul decesului sau imposibilităţii de exercitare a atribuțiilor de către unul sau mai mulți membri ai Consiliului Director pe o perioadă mai mare de 3 luni, Consiliul Director va proceda la numirea unor membri provizorii până la întrunirea următoarei Adunări Generale şi va redistribui atribuțiile Consiliului în mod corespunzător. (2) Dacă situațiile indicate la alineatul (1) determină scăderea numărului membrilor Consiliului Director sub 3, membrii rămași ori cenzorul/comisia de cenzori vor convoca de îndată Adunarea Generală, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului. (3) În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de exercitare a mandatului său, atribuțiile şi prerogativele acestuia vor fi preluate în totalitate de Vicepreşedinte. 

(4) În caz de deces al Preşedintelui sau de imposibilitate de exercitare a mandatului acestuia, permanent sau pe o perioadă mai mare de 3 luni, Adunarea Generală va fi convocată de îndată, de către Consiliul Director sau de către cenzor/comisia de cenzori. 

Articolul 39 

a. 

(1) Consiliul Director are următoarele atribuții: asigură conducerea Asociației în perioada dintre Adunările Generale și răspunde de administrarea bunurilor acesteia; inițiază, propune şi coordonează proiectele Asociației, în concordanță cu scopul şi obiectivele acesteia şi asigură resursele financiare necesare prin redistribuirea fondurilor de la alte programe, prin utilizarea fondurilor neangajate încă sau prin atragerea de noi resurse financiare; prezintă Adunării Generale raportul de activitate cu privire la exercițiului financiar încheiat, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar următor, precum şi proiectul programului de activitate al Asociației; 

aprobă, modifică şi sistează derularea programelor Asociației, redistribuie cheltuielile în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli în limitele resurselor financiare existente şi în concordanță cu specificațiile şi acordurile cu diverșii finanțatori, dacă este cazul; propune Adunării Generale modificări ale Statutului sau ale actului constitutiv al Asociației; decide cu privire la schimbarea sediului Asociației; aprobă sau modifică regulamentul de organizare internă al Asociației; aprobă structurile organizatorice ale Asociației şi stabileşte normele şi regulamentele de funcționare pentru departamentele de specialitate ale Asociației; numeşte Directorii Executivi ai Asociației, le stabileşte atribuțiile și puterile de reprezentare, le fixează remunerația și le supravegheaza activitatea; 

aprobă organigrama şi politica de personal a Asociației; stabileşte atribuțiile şi indemnizațiile cuvenite salariaților Asociației; aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a sucursalelor şi filialelor Asociației și numirea, suspendarea şi revocarea personalului numit în posturi de conducere a acestora; coordonează şi controlează activitatea Asociației, a departamentelor de specialitate, a filialelor, a sucursalelor, birourilor, reprezentanțelor şi unităților economice anexă, precum şi a personalului Asociației; aprobă rapoartele de activitate întocmite de Directorii Executivi şi de directorii filialelor şi sucursalelor; aprobă participarea Asociației în cadrul unor alte entități non-profit; hotărăşte încheierea actelor juridice prin care se dobândesc, se închiriază, se schimbă, se constituie ca garanţie sau se înstrăinează imobile şi/sau mijloace fixe aflate în patrimoniul Asociației, a căror valoare depăşeşte o treime din valoarea contabilă a activelor Asociației; 

aprobă acceptarea donațiilor condiționate sau grevate de sarcini şi dispune modalitățile de executare a lor; suspendă, până la prima şedinţă a Adunării Generale care va hotărî asupra excluderii, pe membrii Asociației care nu şi-au plătit cotizațiile conform regulamentelor Asociației sau care prin acţiunile lor lezează interesele Asociației ori se află celelalte situaţii indicate la articolul 19 de mai sus; nominalizează persoanele care au drept de semnătură în bancă, precum şi procedura financiară aplicabilă; 

aproba forma şi conţinutul elementelor distinctive ale Asociației (e.g. ştampila, pagina web, logo-ul); t. hotărăște cu privire la conferirea statutului de membru susținător al Asociației; u. îndeplineşte orice alte atribuţii impuse de lege sau care îi revin potrivit hotărârilor adoptate de Adunarea 

Generală. (2) Consiliul Director poate împuternici pe unul dintre membrii săi sau Directorii Executivi ce conduc departamentele de specialitate ale Asociației pentru a exercita individual atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), d), e), g), h), k), l), o), p) și q). 

Articolul 40 

(1) Şedinţele Consiliului Director sunt convocate de către Preşedinte, la cererea a cel puțin 2 membri ai Consiliului Director, la sediul Asociației sau în altă locație, ori de câte ori este necesar. Şedinţele vor fi convocate prin orice fel de notificare scrisă (inclusiv email, fax, etc.) la adresa comunicată de fiecare membru al Consiliului, împreună cu ordinea de zi, transmisă cu cel puțin 3 zile înainte de data şedinţei. În măsura în care este posibil, notificarea va fi însoțită şi de copii de pe toate documentele ce vor fi supuse dezbaterii. În cazuri urgente, termenul de 3 zile poate fi redus. Pentru validitatea deciziilor luate în cadrul unei şedinţe este necesară participarea a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului. Fiecare membru al Consiliului Director are un singur vot. Deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți, dacă prin Statut nu se prevede altfel. Preşedintele va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Consiliul Director poate dezbate şi hotărî, fără convocare prealabilă, dacă toți membrii sunt prezenţi şi acceptă ordinea de zi.

(2) În caz de absență, un membru al Consiliului Director poate da procură de reprezentare unui alt membru, procură ce trebuie să cuprindă explicit voința membrului reprezentat cu privire la aprobarea, abținerea sau respingerea propunerilor înscrise pe ordinea de zi. Niciun membru nu poate reprezenta mai mult de 2 membri, caz în care are dreptul la maxim trei voturi. 

(3) Şedinţa Consiliului Director este prezidată de Preşedinte ori de un alt membru al Consiliului Director împuternicit în acest sens.

(4) Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinii de zi stabilite de Președinte sau de membrii care au avut inițiativa convocării, astfel cum a fost comunicată tuturor membrilor Consiliului. Ordinea de zi propusă se completează cu propunerile pe care fiecare membru al Consiliului le comunică cel mai târziu cu 24 de ore înaintea şedinţei. În cazul în care ordinea de zi a fost completată sau amendată astfel de oricare dintre membri, acesta are obligaţia de a comunica acest lucru tuturor celorlalți membri. De asemenea, Consiliul Director poate lua în discuție orice altă problemă care apare în timpul şedinţei, dacă cel puțin jumătate din membrii prezenți îşi dau acordul asupra includerii acesteia pe ordinea de zi. In caz de urgenţă şi cu condiția ratificării în ședința următoare (de către membrii absenți și al căror vot era necesar pentru luarea deciziei), vor putea fi adoptate și decizii asupra problemelor neprevăzute de pe ordinea de zi.

(5) Dezbaterile în cadrul Consiliului de administraţie şi deciziile luate vor fi consemnate în cadrul unui proces verbal, redactat de Secretar. Procesul-verbal va fi semnat de Secretar şi de membrii prezenți, mai puțin de membrii care consideră că anumite dezbateri/decizii nu au fost corect înregistrate. 

(6) Şedinţele Consiliului Director pot fi ţinute şi prin corespondență sau prin telefon, sub forma teleconferinţei, iar deciziile sunt valabile dacă membrii participanţi la teleconferinţă semnează procesul-verbal de şedinţă. Semnatura electronica confirmata de catre semnatar este valabila. Se acceptă drept proces-verbal de şedinţă valabil semnat cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având acelaşi conţinut, semnate individual de membri participanţi la teleconferință.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situaţiei şi prin interesul Societăţii, deciziile Consiliului Director pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului. 

Articolul 41

(1) Oricare membru al Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă aprobării Consiliului Director este interesat, personal sau prin soțul său, ascendenții ori descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberări şi nici la vot. Oricare membru al Consiliului Director care încalcă această dispoziție va fi răspunzător pentru daunele cauzate Asociației dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea necesară.

(2) Deciziile adoptate de Consiliul Director, contrare legii, actului constitutiv şi Statutului pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii Consiliului Director care a fost absent sau a votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când a luat cunoştinţă despre respectiva decizie sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

(3) Pentru membrii Consiliului Director absenți, comunicarea deciziilor adoptate se va face la următoarea şedinţă a Consiliului Director, prin distribuirea procesului-verbal al şedinţei respective. 

Articolul 42 

(1) In subordinea Consiliului Director pot funcționa departamente de specialitate, fiecare condus de câte un Director Executiv numit în funcție de Consiliul Director şi coordonat de unul dintre membrii Consiliului Director.

(2) Modul de organizare şi competențele fiecărui departament de specialitate va fi stabilit prin decizia Consiliului Director. 

(3) Directorii Executivi sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii şi coordonării fiecărui departament de specialitate, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Adunarea Generală şi/sau delegate de Consiliul Director.

(4) Orice membru al Consiliului Director poate solicita Directorilor Executivi informații cu privire la conducerea operativă a Asociației. Fiecare Director Executiv va informa membrul Consiliului Director în coordonarea căruia se află departamentul său de specialitate în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.

(5) Directorii Executivi pot fi oricând revocați de către Consiliul Director. 

(6) Personalul de specialitate al fiecărui departament de specialitate este angajat de Directorul Executiv corespunzător, cu aprobarea Consiliului Director, fiind direct răspunzător în fața acestuia. 

Articolul 43 (1) În relaţiile cu terții și în justiție, Asociația va fi legal reprezentată prin Preşedintele Asociației, care poate încheia în numele şi pe seama Asociației orice act juridic şi poate îndeplini orice operaţiune, având o valoare individuală/cumulată inferioară valorii pentru care, potrivit Statutului, este necesară o hotărâre a Adunării Generale ori o decizie a Consiliului Director. (2) Președintele va putea delega Vicepreşedintelui, Secretarului General, Directorilor Executivi ori unor salariați sau colaboratori ai Asociației dreptul de a reprezenta Asociația, specificând exact atribuțiile delegate şi durata mandatului acordat, fiind răspunzător în mod solidar cu reprezentantul pentru actele încheiate de acesta. 

Articolul 44 Președintele Asociației are și următoarele obligații: 

a. răspunde de întocmirea corespunzătoare a documentelor financiar-contabile, precum şi de distribuirea fondurilor Asociației conform destinaţiei stabilite de organele statutare; 

b. conduce şi coordonează ținerea evidenței contabile a Asociației şi asigură punerea oricăror documente contabile la dispoziția membrilor ori cenzorilor în vederea verificării; 

c. întocmeşte şi prezintă un raport financiar referitor la cheltuielile administrative, la fiecare şedinţă a Consiliului Director; 

d. pregăteşte proiectul de buget anual în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Asociației; 

e. orice alte obligații stabilite de Adunarea Generală ori de Consiliul Director în sarcina sa 

Articolul 45 

Secretarul General are următoarele obligaţii: 

asigură îndeplinirea formalităţilor de convocare a membrilor Asociației, respectiv ai Consiliului Director în vederea participării la şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director, precum şi a celorlalte activități necesare organizării acestor şedinţe; 

este răspunzător de întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Director şi ale şedintelor Adunarii Generale; 

distribuie membrilor Asociației, la cererea acestora, procesele verbale ale şedinţelor Adunării Generale şi ale Consiliului Director; 

d. ţine evidenţa tuturor membrilor Asociației prin organizarea şi completarea Registrului Membrilor Asociației; 

e. orice alte obligații stabilite de Adunarea Generală ori de Consiliul Director în sarcina sa. 

Secțiunea IVaControlul gestiunii Asociației 

Articolul 46 

(1) Începând cu data constituirii sale și până Adunarea Generală va decide altfel, controlul controlul financiar intern al Asociației se exercită de fiecare dintre membrii fondatori sau asociați care nu este membru al Consiliului Director. Ulterior constituirii Asociației, în cazul în care numărul membrilor cu drept de vot ai Asociației va depăși 15, controlul financiar intern al Asociației se va exercita de un cenzor sau de o comisie de cenzori formată dintr-un număr de 3 membri, persoane fizice sau juridice, după cum va hotărî Adunarea Generală, ales/aleși pentru un mandat de 4 (patru) ani. In cazul în care Asociația va avea mai mult de 100 de membri înscrişi în Registrul 

14 

Membrilor Asociației înainte de data întrunirii Adunări Generale în care se aleg cenzorii, atunci controlul financiar intern se va exercita în mod obligatoriu de către o comisie de cenzori (2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori sau membri în comisia de cenzori. Cenzoratul poate fi asigurat şi de un auditor, persoană fizică sau juridică. 

(3) Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcționare. 

Articolul 47 

(1) Cenzorul sau comisia de cenzori are următoarele atribuții: a. verifică activitatea financiar-contabilă a Asociației, gestionarea şi administrarea patrimoniului acesteia, a patrimoniului filialelor, sucursalelor sau unităților economice ale acesteia; b. 

verifică concordanța cheltuielilor efectiv realizate cu cheltuielile previzionate în bugetul de venituri şi cheltuieli şi respectarea destinației lor pe programele aprobate de Adunarea Generală ori Consiliul Director; prezintă Adunării Generale un raport anual referitor la bilanțul contabil pentru exercițiul financiar încheiat şi prezintă observații la proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul următor, precum şi rapoarte periodice la solicitarea Consiliului Director. În caz de divergență între membrii comisiei asupra conţinutului 

raportului întocmit, se vor prezenta punctele de vedere diferite ale fiecărui membru al comisiei; d. convoacă, în situaţii exceptionale, Adunarea Generală şi Consiliul Director. (2) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori au dreptul să participe la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot. 

Capitolul VGESTIUNEA ASOCIAȚIEI 

Articolul 48 Exercițiul economico-financiar al Asociației se desfăşoară pe parcursul anului fiscal care începe la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu începe de la data constituirii Asociației. 

Articolul 49 

(1) Gestiunea Asociației se ţine în conformitate cu legislația în vigoare. (2) Veniturile, indiferent de sursă, şi cheltuielile de orice natură ale Asociației sunt cuprinse într-un buget anual propriu. Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală. (3) Gestiunea financiară se va ține de personal calificat sau de o firmă de specialitate desemnată de Consiliului Director. 

Articolul 50 

(1) Asociația efectuează încasări şi plăți, în lei şi în valută, prin casieria proprie şi prin contul deschis la bancă. (2) Pe baza deciziei Preşedintelui sau a Consiliului Director, Asociația poate deschide conturi în lei şi valută la orice bancă având autorizare definitivă de funcționare din partea B.N.R., precum şi conturi în valută la bănci cu sediul în străinătate cu respectarea cerințelor de autorizare prevăzute de lege. (3) Persoanele care sunt autorizate să semneze documentele pentru operațiuni bancare în numele Asociației, sunt stabilite prin decizie a Consiliului Director. Pentru retragerea de sume de bani sau alte valori din conturile bancare ale Asociației sunt necesare: fie semnatura unică a Președintelui, fie semnăturile conjuncte a cel puţin două persoane autorizate de Consiliului Director. 

Capitolul VIDIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI 

Articolul 51 

Asociația se poate dizolva: 

a. 

de drept; 

prin hotărâre judecătorească; prin hotărârea Adunării Generale. 

Articolul 52 

(1) a. 

Asociația se dizolva de drept în cazul: imposibilităţii realizării scopului pentru care a fost constituita, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; imposibilității constituirii Adunării generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul, dacă aceasta situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, acestea trebuiau să se constituie; 

c. 

reducerii numărului de asociaţi sub 3, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni. 

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea instanței competente, la cererea oricărei persoane interesate. 

(1) a. 

Articolul 53 Asociația se dizolva prin hotărâre judecătoreasca la cererea oricărei persoane interesate: când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicita sau contrara ordinii publice; 

când realizarea scopului Asociației este urmărita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 

când Asociația urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită; când Asociația a devenit insolvabilă; 

în orice alte situaţii prevăzute de lege. (2) Instanța competentă să hotărască dizolvarea Asociației este judecătoria în circumscripţia căreia Asociația îşi are sediul. 

Articolul 54 

(1) Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale, convocată special în acest scop. Hotărârea de dizolvare va fi luată în prezența a două treimi din numărul total al asociaților cu drept de vot, cu o majoritate de două treimi din voturile asociaților prezenți, în aceeaşi şedinţă adoptându-se şi modalitatea de lichidare şi destinația patrimoniului Asociației. (2) Odată cu hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală va adopta o hotărâre cu privire la modalitatea de lichidare şi destinația patrimoniului Asociației, în aceleași condiții de cvorum şi majoritate prevăzute la alineatul (1). În lipsa adoptării unei asemenea hotărâri, hotărârea de dizolvare va fi lipsită de efecte juridice. 

Articolul 55 (1) Lichidarea Asociației va avea loc cu respectarea dispoziţiilor legislației relevante, în vigoare la data dizolvării. (2) După terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea Asociației din Registrul asociaţiilor şi fundațiilor. (3) Asociația încetează a ființa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundațiilor. 

CAPITOLUL VII. DESTINAȚIA BUNURILOR ÎN CAZUL DIZOLVĂRII ASOCIAȚIEI 

Articolul 56 (1) În cazul dizolvării asociației, bunurile din patrimoniul Asociației rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. (2) Aceste bunuri pot fi transmise numai către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, potrivit reglementărilor legale în vigoare la data dizolvării. Beneficiarii, modalitatea şi procedura de transmitere vor fi stabilite prin hotărârea Adunării generale, adoptată în condițiile articolului 55. 

16 

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile, bunurile ramase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioară. 

CAPITOLUVIIIDISPOZITII FINALE 

Articolul 57 

Prevederile Statutului se completează cu dispozițiile legale aplicabile asociaţiilor, in speta OG 26/2000. 

Articolul 58 Modificările sau completările aduse Statutului şi actului constitutiv al Asociației se pot face prin hotărârea Adunării Generale, cu excepţia modificării sediului Asociației, care poate fi decisă şi de Consiliul Director, numai în conformitate cu prevederile legii române şi cu dispozițiile Statutului. 

Articolul 59 

În cazul în care oricare din prevederile Statutului este declarată nulă sau nu poate fi pusă în executare, celelalte prevederi rămân în vigoare şi guvernează relațiile dintre asociați. 

Articolul 60 Toate cheltuielile ocazionate de constituirea prezentei Asociații vor fi evidențiate în registrele contabile ale Asociației începând cu data înscrierii Asociației în Registrul asociaţiilor şi fundațiilor. 

Articolul 61 

Statutul a fost aprobat astăzi, data atestării, la București, în cadrul şedinţei Adunării Constitutive a Asociației şi a fost redactat în limba română, în 6 (şase) exemplare originale. 

MEMBRI FONDATORI

dl. Gabriel Petrişor Tatu Chiţoiu 

dna. Daniela-Nicoleta Tatu Chiţoiu 

dl. Călin Florin Pop 

dna. Diana Zamfir 

dl. Bogdan Marius Aldea 

Avocat Luciana NEGREA În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. 1 lit. c din Legea Nr. 51/1995, atest dataidentitatea părților şi conţinutul prezentului act

Nr379 Data_2027 2020 

Conținut restricționat

Ne pare rău, dar accesul la acest conținut este limitat exclusiv abonaților CardioScience cu un abonament valid.

Dacă doriți să beneficiați de acces complet, vă invităm să achiziționați un abonament făcând click aici.

Conținut restricționat

Ne pare rău, dar accesul la acest conținut este limitat exclusiv abonaților CardioScience cu un abonament valid.

Dacă doriți să beneficiați de acces complet, vă invităm să achiziționați un abonament făcând click aici.

Conținut restricționat

Te invităm cu bucurie să te alături comunității noastre și să participi la sondajul nostru. Pentru a avea acces la conținutul special, te rugăm să te AUTENTIFICI MAI JOS, folosind adresa ta de email și parola.

Dacă nu ești înregistrat, nu-ți fă griji! Procesul de validare este simplu și rapid, necesitând doar o adresă de email și o parolă. Te invităm să-l completezi AICI.

Așteptăm cu nerăbdare să faci parte din experiența noastră!