CONCURSUL NAȚIONAL „Detectiv ECG”, Ediția I, 17 FEBRUARIE 2022


ASOCIATIA CARDIOSCIENCE organizează CONCURSUL NAȚIONAL „Detectiv ECG”, Ediția I, 17 FEBRUARIE 2022. Concursul este axat pe diagnosticul ECG si este dedicat medicilor rezidenți, indiferent de specialitate, precum și studenților mediciniști. Concursul este organizat cu sprijinul sponsorilor Daniela Tatu Chițoiu și Gabriel Tatu Chițoiu .
Mult succes tuturor participanților!

 

REGULAMENTUL  CONCURSULUI NAȚIONAL „Detectiv ECG”,

Ediția I, 17 FEBRUARIE 2022

1.      ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul Concursului „Detectiv ECG” (denumit in continuare „Concursul”) este ASOCIATIA CARDIOSCIENCE S.R.L. (denumita in continuare „Organizatorul”), cu sediul social în oraşul Bucuresti, Str. Hatmanul Arbore, Nr. 15-19, Biroul Nr. 4, Et. 2, Ap. 209, Sector 1, CAM 6, Cod postal 011601, Cod fiscal 43187272, telefon  mobil 0723189104, e-mail cardioscienceacademy@gmail.com, Cont IBAN RO45BTRLRONCRT0576419601 deschis la Banca Transilvania, având Poziția în Registrul entităților/unităților de cult 65 din data de 16.09.2021, organizație fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, apolitică, înființată în baza Hotărârii Judecătoresti nr.22662/299/2020, cu obiect de activitate principal educație medicală.
1.2.Concursul este axat pe diagnosticul ECG si este dedicat, astfel cum este detaliat in Capitolul 3 din acest Regulament, medicilor rezidenți, indiferent de specialitate, precum și studenților mediciniști.
1.3.Concursul este organizat cu sprijinul sponsorilor Daniela Tatu Chițoiu și Gabriel Tatu Chițoiu.

 

2.     REGULAMENTUL CONCURSULUI
2.1.Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile/persoanele implicate in derularea Concursului, si cu respectarea Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si a Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
2.2.       Regulamentul este redactat si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, la adresa:  https://www.cardioscience.ro/events/
2.3.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata la adresa:  www.cardioscience.ro, cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.
3.   DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1.La Concurs pot participa persoanele fizice, cetateni romani sau straini, cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii („Participantii”):
 • au calitatea de medic rezident cu drept de a profesa pe teritoriul României sau student la o facultate de medicina din Romania. Dovada calității de medic sau student se va face cu carnetul de rezident și/sau de student;
 • s-au inscris in prealabil la Concurs prin completarea formularului on-line pus la dispozitie de Organizator conform Regulamentului;
 • isi asuma si respecta in totalitate prevederile Regulamentului;
 • nu au calitatea de angajati ai Organizatorului sau ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului sau rudele de gradul I si II ai acestora (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor respectivi.
3.2.       Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
3.3.       Prin participarea la Concurs, Participantul declara pe proprie raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament.
3.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana care nu indeplineste criteriile de participare. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Concurs sau pentru validarea castigatorilor are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.
4.     ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI. CALENDARUL DESFASURARII CONCURSULUI
4.1.Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in mediul online, pe platforma ZOOM si/sau Whatsapp, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
4.2.       Concursul se va desfasura in perioada 20 Ianuarie 2022 – 11 Aprilie 2022, calendarul de desfasurare al acestuia fiind urmatorul:
(i)            Anuntul oficial privind desfasurarea Concursului: 20 Ianuarie 2022;
(ii)          Perioada de inscrieri: 20 – 31 Ianuarie 2022;
(iii)        Verificarea si validarea inscrierilor: 31 Ianuarie 2022 – 08 Februarie 2022;
(iv)        Sesiunea de acomodare/simulare de concurs: 10 Februarie 2022, ora 19:00. La simulare pot participa persoanele înscrise la Concurs, participarea fiind insa facultativa;
(v)           Concursul propriu-zis: 17 Februarie 2022, între orele 19:00 – 21:15;
(vi)        Afisarea rezultatelor: 19 Februarie 2022;
(vii)      Perioada de formulare și rezolvare  a eventualelor contestatii: 19 -21 Februarie 2022;
(viii)    Afisarea rezultatelor la contestatii si a clasamentului final: 25 Februarie 2022;
(ix)        În caz de balotaj pe primele 3 locuri se va organiza (strict pentru cei aflați în balotaj) o nouă sesiune pentru departajare pentru premiul I, II și III,  cu afisarea rezultatelor finale, inclusiv dupa solutionarea eventualelor contestatii pe 11 Martie 2022; Calendarul detaliat al sesiunilor de balotaj, daca va fi cazul, va fi afisat ulterior de Organizator.
 • Acordarea/Decernarea premiilor: cel mai tarziu in data de 11 aprilie 2022.
5.   BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
5.1. Bibliografia Concursului este constituită din următoarele produse CardioScience (www.cardioscience.ro, rubrica Produse):
 • Curs „ECG nimic mai simplu” varianta video sau pdf;
 • Sesiunile „ECG Quiz” nr. I, II, III;
 • „Detectiv ECG” – vol. I (nr 1-50);
 • Sesiunile „Sinteze ECG” nr. I, II, III și IV.
6.   PREMIILE CONCURSULUI
6.1.In cadrul Concursului vor fi acordate trei premii (Premiul I, Premiul II și, respectiv Premiul III) in valoare totala de 2000 Euro
6.2.       Premiile vor fi acordate strict concurenților  care au obținut minim 75% din punctajul maxim.
6.3.       Premiile vor fi acordate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut astfel: Premiul I în valoare de 1000 de Euro, Premiul II în valoare de 600 de Euro și, respectiv, Premiul 3, în valoare de 400 de Euro.Toate sumele prevazute mai sus sunt brute si includ toate taxele legale.
6.4.       Premiille se vor acorda in lei, la cursul comunicat de BNR si valabil pentru ziua acordarii premiului.
6.5.        Juriul va fi format din: dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic primar cardiolog, dr. Diana Zamfir, medic primar cardiolog, dr. Nicoleta Oprescu, medic primar cardiolog, avocat Bogdan Aldea.
7.    INSCRIEREA LA CONCURS
7.1. Participantii trebuie sa se inscrie la Concurs in interiorul perioadei de inscrieri, astfel cum este definita in Capitolul 4 din acest Regulament, prin accesarea paginii Concursului www.cardioscience.ro si completarea on-line a formularului de inscriere.
7.2.        Pentru inscrierea la Concurs, Participantii trebuie sa completeze numele lor real, astfel cum apare pe carnetul de rezident/student, si sa furnizeze numarul acestui carnet in momentul inscrierii.
7.3.        Dupa expirarea perioadei de inscrieri, Organizatorul va verifica inscrierile, rezervandu-si dreptul de a invalida si elimina din concurs toti Participantii care nu au respectat prevederile acestui Regulament, in special cele prevazute in Capitolele 3, 4 si 8.
8.   DESFASURAREA CONCURSULUI
8.1.        Pentru participarea la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
 • Participantul trebuie sa se fi inscris in prealabil la Concurs prin completarea formularului existent la adresa https://www.cardioscience.ro/events/ro,
 • iar inscrierea acestuia sa fi fost validata de Organizator, prin raportarea la prevederile Capitolelor 3 si 4 de mai sus;
 • Participantul trebuie sa aiba acces la internet, precum si la platforma Zoom si aplicatia Whatsapp, prin mijloace audio si video, pe toata perioada desfasurarii Concursului propriu-zis, astfel cum este precizata in Clauza 4.2. pct. (v) din Regulament;
 • Participantul trebuie sa se identifice pe platforma Zoom cu numele lui real din carnetul de medic rezident/student și nu cu pseudonime sau alte modalitati de identificare (NU cu adrese de email, NU cu adrese de iphone etc).
 • Participantul trebuie sa se autentifice in platforma Zoom, dupa caz, si sa acceseze canalul de Concurs cu cel putin 30-60 de minute înainte de începerea Concursului propriu-zis in vederea identificarii acestuia de catre Organizator. Identificarea se va face prin prezentarea carnetului de rezident/student în fața camerei video. Intervalul exact de timp necesar pentru identificarea Participantilor va fi determinat de catre Organizator in functie de numarul de Participanti si va fi comunicat in timp util.
 • Participantul trebuie sa aiba acces la o imprimanta, in vederea imprimarii foii de concurs, precum si la un scanner/telefon mobil, in vederea scanarii/fotocopierii si trimiterii foii de concurs completate si semnate de Participant catre Organizator.
 • Pe tot parcursul desfasurarii Concursului propriu-zis Participantul va trebui să fie singur în cameră, cu camera video si microfonul pornite; prezența în camera Participantului a unei alte persoane conduce automat la descalificarea Participantului.
8.2.       Supravegherea Concursului se va face video și va fi asigurată de trei persoane, desemnate de Organizator. Supraveghetorii vor avea dreptul de a cere Participantilor miscarea camerei video pentru a monitoriza respectarea condițiilor Regulamentului și prezența strict a concurenților pe parcursul competiției.
8.3.       Supraveghetorii vor putea exclude din sala virtuală orice persoană care nu corespunde listei Participantilor înscriși la Concurs, precum si Participantii care nu îndeplinesc si/sau repsectă condițiile prezentului Regulament.
8.4.       La data si ora inceperii Concursului propriu-zis, fiecare concurent va primi, prin email foaie de concurs personalizată. Aceasta va include grila pentru răspunsurile la problemele ECG incluse in concurs.
8.5.       Concurenții vor analiza 25 de trasee ECG de dificultate variabilă selecționate din Bibliografia Concursului; traseele ECG însoțite de prezentarea pe scurt a contextului clinic vor fi analizate de către Participanti în timp real.
8.6.       Cele 25 de trasee vor fi selecționate aleatoriu („randomizat”) în cele 45 de minute care preced startul concursului (în intervalul 18:15-19:00) dintr-un total de 100 de trasee propuse.
8.7.        Pentru analiza fiecărui traseu ECG vor fi rezervate aproximativ 5 minute, interval de timp în care concurentul va bifa pe foaia de concurs răspunsurile pe care le consideră a fi corecte din foaia de concurs;
8.8.       Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct. Pentru fiecare răspuns incorect se va scădea un punct.
8.9.       Concursul propriu zis se va termina la 21:15, ora României.
8.10.   La terminarea Concursului, Participanții vor semna fișele de concurs și vor efectua o copie scanata sau fotocopiată; copiile le vor trimite Organizatorului în temen de cel mult 30 minute de la inchidere (i.e. 21:45). Copiile fiselor de lucru vor fi trimise via e-mail, la adresa ro_stemi2007@yahoo.com sau via whatsapp la numarul de telefon  [0722750898].
9.   VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR
9.1.Organizatorul va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament pentru a valida lucrările predate dupa incheierea Concursului si intocmirea clasamentului final. Toate foile de concurs predate in cadrul Concursului, dupa incheierea acestuia, vor fi validate și notate de Juriul concursului.
9.2.       Clasamentul Participantilor se va face in functie de punctajul obtinut. Evaluarea punctajului obținut de Participanti se va face imediat după validarea fișelor de concurs. Daca, in urma notarii, se constata ca doua sau mai multe lucrări aflate pe primele 3 locuri din clasament au acelasi punctaj, premiile se vor acorda in urma unui test de departajare, in cadrul unei noi sesiuni Zoom. Testul de departajare se va repeta până când va exista un singur castigator. Daca in urma testului de departajare Participantii obtin un punctaj mai mare decat al Participantului clasat ab initio pe un loc superior in clasament (fara niciun test de departajare), aceasta nu le va da dreptul de a obtine acelasi premiu.
9.3.       Primul clasament al Participantilor va fi publicat pe pagina de internet dedicata Consursului (https://www.cardioscience.ro/events/ ) cel mai tarziu la data de 19 februarie 2022, iar Clasamentul final se va publica, in acelasi loc, cel mai tarziu la data de 25 Februarie 2022, dupa solutionarea eventualelor contestatii depuse in termenul si modalitatea prevazute in Clauza 14.1.
9.4.       Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul desemnat potential castigator va furniza Organizatorului, in momentul contactarii, informatiile necesare identificarii si validarii lui, respectiv nume, prenume, numar de carnet de medic rezident/student la medicina.
9.5.        Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, urmatorului celui mai sus clasat Participant, cu conditia sa fi obtinut obținut minim 75% din punctajul maxim. Se va folosi un test de departajare daca pe lucrarile urmatoare clasate in ordine descrescatoare a punctajului sunt lucrari cu punctaje egale.
9.6.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare.
9.7.        Anuntarea publica a castigatorilor se va realiza prin publicarea numelui acestora pe site-ul https://www.cardioscience.ro/events/. Premiile vor fi acordate castigatorilor prin virament in contul bancar comunicat de acestia, deschis la o banca ce functioneaza pe teritoriul Romaniei, in cel mult 30 de zile de la data publicarii castigatorilor.
9.8.       In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau conturile bancare nu sunt valabile si, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
9.9.       Daca la Concurs nu se inscrie niciun Participant sau se inscriu mai putini Participanti decat numarul estimat de premii sau daca Participantii care concureaza nu reusesc sa aiba punctaje pentru care se acorda premii, atunci premiile ramase neatribuite vor ramane in proprietatea Organizatorului.
10.      TAXE SI IMPOZITE
10.1.     Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze, impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre Participanti, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
10.2.    Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea si participarea la Concurs, accesul la mijoacele logistice necesare imprimarii/scanrii foilor de concurs, costul convorbirii telefonice la tarif normal etc).
11. LIMITAREA RASPUNDERII
11.1.      Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs,  Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.
11.2.     In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs sau notarea foilor de concurs/lucrarilor, decizia Organizatorului este definitiva.
11.3.     Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 1. Inscrierile efectuate in afara Perioadei mentionate mai sus;
 2. Foile de concurs trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 3. Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;
 4. Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 5. Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 6. Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 7. Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici/furnizorilor de internet, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 8. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de terti.
11.4.     Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
12.      PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1.     Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt detaliate in Anexa 1 la Regulament.
13.      INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
13.1.     Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
13.2.    Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
13.3.    Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.
14.      CONTESTATII SI LITIGII
14.1.     Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului numai prin e-mail la adresa ro_stemi2007@yahoo.com in conformitate cu calendarul descris la paragraful 4.2. Un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta. Decizia Organizatorului emisa in solutionarea contestatiei este definitiva si obligatorie pentru Participanti.
14.2.     Contestatiile formulate in afara perioadei indicate in Clauza 4.2 din Regulament nu vor mai fi luate in considerare de catre Organizator.
14.3.    Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
ANEXA nr. 1 la REGULAMENTUL  CONCURSULUI NAȚIONAL „Detectiv ECG”,
Ediția I, 17 FEBRUARIE 2022
– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –
 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: ASOCIATIA CARDIOSCIENCE , cu sediul social în oraşul Bucuresti, Str. Hatmanul Arbore, Nr. 15-19, Biroul Nr. 4, Et. 2, Ap. 209, Sector 1, CAM 6, Cod postal 011601, Cod fiscal 43187272, telefon  mobil 0723189104, e-mail cardioscienceacademy@gmail.com, Cont IBAN RO45BTRLRONCRT0576419601 deschis la Banca Transilvania, având Poziția în Registrul entităților/unităților de cult 65 din data de 16.09.2021, organizație fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, apolitică, înființată în baza Hotărârii Judecătoresti nr.22662/299/2020, cu obiect de activitate principal educație medicală, (denumita in continuare „Operatorul”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

ASOCIATIA CARDIOSCIENCE , cu sediul social în oraşul Bucuresti, Str. Hatmanul Arbore, Nr. 15-19, Biroul Nr. 4, Et. 2, Ap. 209, Sector 1, CAM 6, Cod postal 011601, Cod fiscal 43187272, telefon  mobil 0723189104, e-mail cardioscienceacademy@gmail.com

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concursului vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 1. i) Organizarea si desfasurarea Concursului
 2. ii) Desemnarea si validarea castigatorilor

iii)     Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Concurs vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Concurs.

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta in momentul inscrierii in Concurs.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie, precum si informatiile colectate via e-mail pentru validarea castigatorilor vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora, sub rezerva ca nu exista dispozitii legale care sa oblige Operatorul sa pastreze datele personale ale castigatorilor o perioada mai lunga de timp, e.g. pastrarea datelor castigatorilor conform normelor financiar-contabile.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 • Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: Bucuresti, Str. Hatmanul Arbore, Nr. 15-19, Biroul Nr. 4, Et. 2, Ap. 209, Sector 1, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  cardioscienceacademy@gmail.com

 • Protectia datelor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani

 • Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna imputernicitilro sai, daca va fi cazul, obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor scu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 • Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 • Alte prevederi

In masura in care in cadrul Concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Concursului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *